Patent- och mönsterskyddad

 

 

Umin-grunden, den energieffektiva grunden
En ny energieffektiv grund har utvecklats, kallad Umin-grunden. Vid jämförelse med dagens traditionella grunder som L-element och SB-grund så har betongplattans köldbrygga brutits. Det har givit många fördelar.

• Betydligt lägre U-värde jämfört med traditionella grunder. Värmeförlusten genom grunden kan vara 30 % lägre jämfört med traditionella grunder som L-Element, SB-grund utan att det innebär någon extra kostnad.

• Plan schaktbotten. Grunden går snabbt att uppföra tack vare plan schaktbotten. Detta avser grunder med 200-300 mm värmeisolering under.

• Den lägsta yttemperaturen på golvytan är betydligt högre jämfört med ett traditionellt utförande med L-element. Detta bror på att betongplattans köldbrygga brutits.

• Det låga U-värdet medför att det i praktiken är liten skillnad i värmeförlust från grunden om den utföres med golvvärme eller inte.

• Det lägre U-värdet innebär att Du kan vinna upptill 10 cm värmeisolering utan någon extra åtgärd.

Temperaturfördelningen i ett typfall av grunden har beräknats med ett datorprogram. Av resultatet som redovisas i Figur 1 så ser man att yttemperaturen på golvet är i det närmaste densamma som inomhustemperaturen. Man kan visa att lägsta golvyttemperatur är ca 19.2 °C när temperaturskillnaden mellan inomhus och utomhusluften är 20°C. I beräkningsresultaten framgår också att temperaturskillnaden mellan värmeisoleringens över och undersida är stor. Det innebär att grunden är fuktsäker vid normalt utförande.

Figur 1  Datorsimulerad temperaturfördelningen i en typgrund av Umin-grunden.


Grundens U-värde för olika isolertjocklekar och för ett enfamiljshus med normala dimensioner redovisas i Tabell 1. Där redovisas också U-värdet för traditionella grunder idag. Det framgår att U-värdet är betydligt lägre med Umin-grunden jämfört med traditionella grunder och detta till samma kostnad. Det beror på att värmeförlusterna i kantbalken har reducerats kraftigt på grund av betongplattans brutna köldbrygga. Att Umin-grunden verkligen är välisolerande kan man se i Tabell 1. Vid 300 mm isolertjocklek har SB-grunden ett U-värde på 0.156
W/m2 oC, men med Umin-grunden erhålls samma U-värde vid 200 mm, det vill säga man vinner 100 mm isolering. Orsaken till detta är den brutna köldbryggan.

Tabell 1   U-värden för olika typer av grundkonstruktioner.

Islertjocklek (mm)

Umin-Grunden

L-element

SB

100

0.224

0.312

0.296

200

0.154

0.207

0.186

300

0.122

0.178

0.156

 

I Tabell 2 redovisas energiförlusten i kwh för ett år för olika grunder för en ort i norra Sverige. Energiförlusten genom Umin-grunden är ca 25 till 30 % lägre jämfört med ett L-element.

Tabell 2     Värdena i tabellen anges energiförlusten i kWh för ett år för olika grundtyper för en ort i norra Sverige. Energiförlusten för en Umin-grund är ca 25 till 30 % lägre jämfört med en grund med L-element.

Isolertjocklek (mm)

Umin-Grunden

L-element

SB

100

3282

4572

4337

200

2256

3033

2725

300

1787

2608

2285

I konceptet med Umin-grunden kan vi erbjuda följande tjänster

• Statik beräkningar
• Fuktbedömning
• Energiberäkning
• Umin-grunden som utföres med golvvärme.
• Tjälnedträningsberäkning
• Ekonomisk värmeisolertjocklek

För ytterligare information om Umin-grunden kontakta Erik Thelberg.
e-mail: erik.thelberg@umingrunden.se

        

 

Byggteknisk Utveckling
Civ ing Erik Thelberg
Göteborg